Ohtlike ainete sisaldus mänguasjades valmistab jätkuvalt probleeme

Üleeuroopalise järelvalve tulemusena leidsid inspektorid igast viiendast kontrollitud mänguasjast kõrges koguses ftalaate.  Euroopa Kemikaaliameti Jõustamisfoorumi poolt läbiviidud projekti käigus leiti lisaks sadu tarbekaupu, kus oli lubatust suuremas koguses ohtlikke kemikaale.

Projekti raport näitab, et paljud Euroopa turul leiduvad tooted sisaldavad kemikaale, mis on REACH määruses ohtlike ainetena registreeritud. 27 Euroopa riigi inspektorid kontrollisid 1009 segu, 4599 toodet ja 17 ainet. Kontrollitud 5625 tootest 18% ei vastanud kehtestatud nõuetele.

Iga viies kontrollitud mänguasi sisaldas üle normi lubatud bis(2-etüülheksüüli) ftalaate, dibutüül- või bensüülbutüülftalaate. Ftalaadid on tuntud kui hormonaalsüsteemi talitust kahjustavad, sünnidefekte, allergilise haiguseid ja vähki põhjustavad ained. Lisaks leiti täitematerjalidest raskmetalli kaadmiumit ja asbesti kiude. Tooted, mis sisaldasid asbesti olid arvatavasti valmistatud enne määruse jõustumist, mis keelab sedamineraali sisaldavate toodete müümist.

Lisaks leidsid järelvalve ametnikud 13% juhtumitest kõrge kontsentratsiooniga kroomi (VI) nahast toodetes ja 12% testitud ehetest kaadmiumi. Mõlemad elemendid ja selle ühendid on kantserogeenid ja võivad põhjustada vähktõbe. Kaadmiumiga on oht kokku puutuda veel keraamika valmistamisel, klaasipuhumisel või värvimisel. Kahjuliku kroomiga võib näiteks kokku puutuda juues kroomiga (VI) reostunud kaevuvett või töötades ettevõttes, kus kasutatakse tootmisel kroomi.

Määrusele mitte vastanud toodetest oli 39% päritoluga, mida polnud võimalik tuvastada. Sellele järgnes Hiinast imporditud kaup 17%-ga.

Kokkuvõttes tõstetakse aruandega esile ettevõtete kohustust saada piisavalt informatsiooni tarnijatelt. Samuti soovitatakse ennetavalt testida tooteid ja sõlmida tarnijatega leping, et toodetes olevad keemilised ühendid ja nende sisaldused vastaksid kemikaale puudutavatele seadustele. Täitevasutused jätkavad REACH määruse poolt kehtestatud piirangute jõustamist, jätkates turul olevate toodete analüüsimist.