Seadused

EL-i seadusandlus Kirjeldus
Regulation (EC) No 1907/2006 concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH)
REACH MÄÄRUS (EÜ) nr 1907/2006, kemikaalide registreerimise, hindamise, autoriseerimise ja piiramise kohta
REACH on Euroopa Liidu määrus, mis on loodud parandamaks võimalusi kaitsta inimese tervist ja keskkonda kemikaalidest tuleneva ohu osas. Määrus propageerib ka ohtlike ainete hindamiseks alternatiivseid meetodeid, eesmärgiga vähendada loomkatsete vajalikkust ja arvu.
Regulation (EC) No 1272/2008 on the classification, labelling and packaging of substances and mixtures (CLP Regulation)
MÄÄRUS (EÜ) nr 1272/2008 ainete ja segude klassifitseerimise, märgistamise ja pakendamise kohta. (CLP määrus)
CLP määrus reguleerib, et Euroopa Liidus oleks nii kemikaalidest kui toodetest tulenev oht nii professionaalsetele kasutajatele kui ka tarbijatele selgelt kommunikeeritud vastavalt nende klassifikatsioonile ja märgistusele  ning reguleerib ka kemikaalide pakendamist.
Cosmetics regulation (EC) No 1223/2009
MÄÄRUS (EÜ) nr 1223/ 2009, kosmeetikatoodete kohta
Alates 11.juulist 2013 asendab see määrus „Kosmeetika direktiivi“Uue määrusega on paremini reguleeritud ja ühtlustatud nõuded kosmeetikatoodetele, nende käitlemisele ja järelevalvele.
Toys Safety Directive 2009/48/ECMänguasjade ohutuse Direktiiv 2009/48/EÜ Direktiiv reguleerib mänguasjade ohutusnõudeid ning limiteerib teatud kemikaalide koguseid, mis võivad sisalduda mänguasjades kasutatud materjalides.
Detergents Regulation (EC) No 648/2004
Määrus (EÜ) nr 648/2004 Detergentide kohta
Määrus  peab tagama keskkonna ja inimeste tervise tõhusa kaitse, sätestades detergentide pindaktiivsete ainete lõpliku biolagundatavuse ja detergentide koostisosade märgistamise eeskirja. Nõutav on allergiat põhjustavate ainete märkimine toote etiketil.
The Biocidal Product Regulation (BPR, Regulation (EU) 528/2012)
Biotsiidimäärus (BPR-määrus, määrus (EL) 528/2012)
Määrus käsitleb biotsiidide turule viimist ja kasutamist Euroopa Liidus, tagamaks kõrge inimese tervise ja keskkonna kaitse.
The Paints Directive 2004/42/
EC
Direktiiv 2004/42/EÜ värvide kohta
Direktiiv teatavates värvides, lakkides ja sõidukite taasviimistlustoodete orgaanilistes lahustites kasutamise tulemusena tekkivate lenduvate orgaaniliste ühendite heitkoguste piiramise kohta.