Keskkonnahoidlik ostmine

Euroopa Komisjon on andnud välja eestikeelse keskkonnahoidlike riigihangete käsiraamatu, et aidata avaliku sektori asutustel keskkonnahoidlikke riigihankeid edukalt kavandada ja ellu viia. Suurt rõhku on pööratud õigusraamistikust tulenevatele eeskirjadele ja põhimõtetele, mida tuleb riigihankelepingute sõlmimisel järgida. Keskkonnaeesmärke on võimalik täita ka olemasoleva õigusraamistiku piires.  Vaata käsiraamatut!

Miks osta keskkonnahoidlikult?

Valitsussektor kulutused hangete läbi moodustavad umbes 14% Euroopa Liidu SKPst. Valides väiksema keskkonnamõjuga kaupu ja teenuseid, saab anda suure panuse piirkondlike, riiklike ja rahvusvaheliste säästvuseesmärkide saavutamisse. Keskkonnahoidlikel riigihangetel võib olla suur innovatsiooni tagant tõukav jõud, tekitades tööstuses huvi arendada välja keskkonnahoidlikke tooteid ja teenuseid. Eriti valdkondades, kus avalik sektor esindab suurt turuosa, nt ehitus- ja tervishoiusektor. Samuti ei tasu alahinnata keskkonnahoidlike riigihangete rahalist kokkuhoidu.

Taani keskkonnaminister on öelnud:  „Kui me oskaksime avalikus sektoris paremini keskkonnahoidlikult osta, lahendaksime korraga mitu probleemi. Parandaksime kliimat ja keskkonda ning samal ajal edendaksime kasvu ja töökohtade loomist keskkonnahoidlikku tehnoloogiat arendavates ettevõtetes. Teiste sõnadega on keskkonnahoidlik riigihange üks põhiviisidest, kuidas muutu maailmamajandus keskkonnasäästlikuks“.

Käsiraamat on koostatud avaliku sektori jaoks, kuid paljud mõtted ja käsitlusviisid sobivad kindlasti kasutamiseks ka eraettevõtetes.