Kemikaali-inventaario

Kemikaaliriskien hallinta on yrityksille kannattavaa!

Monissa pienissä ja keskisuurissa yrityksissä käytetään erilaisia kemikaaleja, joista koituu terveydellisiä haittoja ihmisille ja ympäröivälle luonnolle joko suoraan tai epäsuorasti. Yritysten käyttämät kemikaalit saattavat altistaa yrittäjät, työntekijät ja asiakkaat erilaisille terveyshaitoille, joista koituu yrityksille suoria ja epäsuoria kustannuksia. Lisäksi kemikaalit voivat päätyä myös jätevesiin ja lopulta vesistöihin. Vaikka kemikaalit olisivatkin yritystoiminnan kannalta välttämättömiä, on hyvä pitää mielessä, että monille kemikaaleille on olemassa haitattomampia vaihtoehtoja, joista ei koidu terveyshaittoja. Kemikaalikuorman vähentäminen voi olla yritykselle myös paitsi hyvä tapa karsia kustannuksia myös oiva tapa erottautua muista alan toimijoista. NonHazCity-hankkeen puitteissa tehtiin kemikaali-inventaarioita yrityksille ja mietittiin yhdessä yritysten kanssa, miten omaa kemikaalikuormaa voisi vähentää. Lisätietoa yritysten kemikaaliriskien hallinnasta löydät muun muassa seuraavilta sivuilta ja julkaisuista: