Vad är grön upphandling och varför är det viktigt?


Vikten av att ställa miljö- och andra hållbarhetskrav i offentlig upphandling har understrukits i många dokument, både nationella och inom EU. Den mest uppenbara fördelen med kemikaliekrav är att exponeringen för skadliga ämnen
minskar hos både de anställda och hos invånarna. Dessutom blir utsläppen till miljön mindre. Kommuner är viktiga ekonomiska aktörer på marknaden vilket gör att de miljömässiga vinsterna kan bli stora.
Kommunerna påverkar marknaden


Eftersom kommunerna spenderar stora summor pengar vid upphandlingar har de stor ekonomisk makt. Genom att ställa kemikaliekrav på varorna bidrar kommunerna till utvecklingen av nya produkter med färre skadliga ämnen. Genom att öppna marknaden för de miljöbra alternativen så kommer på sikt volymerna öka och priserna sjunka. Det ger en positiv inverkan på marknaden i stort.
Grundläggande principer


Kemikaliekrav kan ställas vid offentlig upphandling så länge kriterierna harmoniserar med de grundläggande EU-rättsliga principernas krav på:

  • icke-diskriminering
  • likabehandling
  • transparens
  • proportionalitet
  • ömsesidigt erkännandeInformationsplikt


Enligt artikel 33 I EU:s kemikalielagstiftning Reach ska leverantören informera mottagaren om deras varor innehåller något ämne från den så kallade kandidatförteckningen. Det är en lista inom EU med ämnen som har särskilt farliga egenskaper.
Den här informationen bör efterfrågas vid all upphandling.
Uppföljning


Uppföljning är viktigt för att försäkra sig om att de varor och den service som man har upphandlat verkligen lever upp till kraven. Uppföljningen kan också ge lärdomar att ta med sig vid framtida upphandlingar. Uppföljningsaktiviteterna
bör planeras redan när kriterierna för upphandlingarna skrivs.
Utbildning


Många upphandlare har låg kunskap och liten erfarenhet av att hantera kemikaliekrav. Ofta finns det därför behov av både vägledning och utbildning om grundläggande begrepp och prioriteringar.