Autohooldus

Autoremondiettevõtted on sageli väikesed või mikroettevõtted, kus töötab üks või paar töötajat, kuid nende arv omavalitsuses või piirkonnas võib olla üsna suur. Autoremondiettevõtted tegelevad väga paljude toodetega, mida kasutatakse sõidukite remondiks ja hoolduseks.

Isotsüanaadid on üks näide autoremondiettevõtetes kasutatavatest ohtlikest ainetest. Need kemikaalid toimivad liimide, lakkkõvendite, täiteainete ja hermeetikute, samuti katte- ja isolatsioonimaterjalidena. Pihustusvärvimisel on eriti suur kokkupuute oht. Muud näited ohtlikest ainetest hõlmavad piduriklotsides tekkivat asbestitolmu, lahustites ja antidetonaatorites sisalduvat benseeni, tolueeni ja ksüleeni. Autoremonditöökodade töötajad kasutavad tooteid, mis sisaldavad kemikaale, mis põhjustavad tõsiste tervisemõjude ohtu, sealhulgas naftapõhiseid lahusteid, värve ja roostelahusteid, samuti krunte, poleerimisvahendeid ja täiteaineid.

Üldiselt võivad autoremonditöötajatel avalduda tõsised tervisemõjud, peamiselt aurude sissehingamise ja naha kaudu kokkupuute kaudu, kui kokkupuude on pidev. Seetõttu on hingamisteede- ja nahahaigused ning allergiad kõige sagedasemad kutsehaigused. Nõuetekohane riskihindamine ja kemikaalide juhtimine on seda tüüpi ettevõttes väga olulised. Vajalikud kaitsemeetmed peaksid keskenduma ohtlike toodete vähendamisele ja asendamisele.

Kuidas vähendada kemikaaliriske?

KEMIKAALIDE ASENDAMINE

Kui võimalik, asendatakse ohtlik kemikaal vähem ohtlikuga. Enne kemikaali hankimist tuleb tutvuda ohutuskaardiga, et välja selgitada kasutusele võetava kemikaali omadused. Orgaanilist lahustit sisaldavad värvid saab sageli asendada veebaasilistega. Vähi riski tekitavad ained asendatakse tervisele ohutumatega.

KOOLITUS JA MOTIVEERIMINE

Kemikaalide ohutu käitlemise kindlustamiseks peavad vajaliku väljaõppe saama juhtkonna esindajad, töökeskkonnaspetsialist ja -volinikud ning töötajad. Koolituse põhirõhk tuleb asetada kemikaalide ohutule kasutamisele, ohutuskaardi tundmisele ja oskusele kaardil kirjas olevat teavet praktilises töös kasutada.

KEMIKAALIDE OHUTU LADUSTAMINE, TULEOHUTUS

Selgitatakse välja kokkusobimatud kemikaalid, ladustatavad kogused, lao sobilikkus ja korrasolek. Arvestatakse pakendite või anumate lekkimise võimalusega. Koostatakse juhendid plahvatusohtlike ja kergeltsüttivate ainete hoidmistingimuste ja jäätmete ladustamise kohta, kontrollitakse tulekustutusvahendite vastavust ja piisavust, paigaldatakse vajalikud ohutusmärgid.

HEAKORD JA KORISTAMINE

Heakord on ohutu ja efektiivse tootmise lisatingimus, et vähendada töökohtade ja keskkonna saastet ning töötajate ohustatust. Koristamisviis peab olema samuti ohutu (pühkida niiske lapiga, kasutada tolmuimejat). Kõik koristusvahendid tuleb korralikult puhastada ning tekkiv mustus ja praht utiliseerida või koguda vastava märgistusega konteineritesse. Koristusjääkide utiliseerimine toimub samuti nagu kemikaalijäätmete puhul.

TEHNOLOOGIA MUUTMINE

Ohtlikumad töölõigud tuleks võimalusel automatiseerida. Vedelate värvide (orgaanilised lahustid) asemel võiks kasutada pulbervärve.ISIKUKAITSEVAHENDID

Hinnatakse isikukaitsevahendite sobivust ja kasutamist töötajate poolt. Vajadusel korraldatakse töötajatele koolitus kaitsevahendite õigeks kasutamiseks ja hoolduseks.VENTILATSIOONI EFEKTIIVSUS

Kohtäratõmme paigaldatakse saasteallikale ja tekkiv saaste suunatakse töötajatest eemale (nt jootmis- ja keevitustööd, värvimine jm). Ruumis peab olema üldventilatsioon vajaliku õhuvahetuse kindlustamiseks. Ohtlikumad töölõigud isoleeritakse (pesuseadmed, asbestitolm) ja neile paigaldatakse raldi äratõmbed.

OHUSTATUSE TASEME JÄLGIMINE

Mõõdetakse töökeskkonna ohutegurite parameetreid, jälgitakse tööviise ja töökorraldusest kinnipidamist.


JÄRELVALVE, SISEKONTROLL

Koostatakse sisekontrolli plaan ja määratakse vastutavad isikud, kehtestatakse protseduurid töökeskkonna jälgimiseks.

KESKKONNAREOSTUS

Määratakse reostuse vähendamisega tegelemise järjekord (õhu-, vee-, pinnasesaaste). Kinnitatakse saaste neutraliseerimise meetodid (nt õlide, lahustite jm laialivalgumine; gaasiballoonide leke vm), saaste kõrvaldamise vahendid ja meetodid, saastatuse jälgimise kord, juhuslik saaste riski ohjamine jm. Koostatakse riskide ohjamise plaan.

JÄÄTMED

Hinnatakse, kas on võimalik jäätmete üldist kogust vähendada. Kehtestatakse kord jäätmete kogumiseks ja sorteerimiseks, selgitatakse välja taaskasutuse ja ümbertöötlemise võimalused.

Uuri lisaks

Meil on valminud juhendmaterjal autoteenindustele “Ohtlikud ained autohooldustoodetes”, kust leiab rohkem infot kemikaalide ja nendega kaasnevate ohtude kohta. Materjal on abiks kemikaaliriskide vähendamiseks teie ettevõttes.