Mida tuleks teada siseviimistlustoodete valimisel?

Paljud ehitusmaterjalides (värvid, lakid, liimid jms) või viimistlusvahendites (põrandakatted, tapeet jms) sisalduvad kemikaalid võivad olla kahjulikud teie tervisele ja keskkonnale. Kui teate, millised ained on ohtlikud, saate valida tooteid, mis sisaldavad vähem ohtlikke aineid.

Kehtivate õigusaktide nõuete järgi peavad ehitustoodete tootjad tagama oma toodete ohutuse. See tähendab, et ei tohi esineda ohtlike ainete emissioonidest tingitud riske siseruumides (inimestele) ega välisõhus (keskkonnale). Paljude ehitustoodete kohta on olemas spetsiaalsed nõuded, mis sätestavad, kuidas neid tooteid testida või „hinnata” nende ohutust. See kehtib alati, kui ehitustootel on CE-märk, mis näitab vastavust ohutusnõuetele. Kui CE-märk puudub, siis nõudeid välja töötatud ei ole, kuid tootja vastutab siiski toote ohutuse eest.

Iga tarbija saab valida ohutumaid alternatiive ja mõjutada oma valikuga turul pakutavat. Kui teate, millised ained on ohtlikud, saate infot otsida siltidelt, mis on tavaliselt olemas ehitussegudel, kuid üksnes väga harva ehitustoodetel. Seetõttu küsige müüjalt, kas toode, mida nad toodavad/müüvad, sisaldab ohtlikke aineid, ning ostke neid tooteid, mis sisaldavad kas vähem või üldse mitte ohtlikke aineid.

Küsige poes julgesti toodete koostise kohta! Teil on selleks õigus. EL-i määrus kemikaalide ja nende ohutu kasutamise kohta (REACH) kohustab müüjaid 45 päeva jooksul vastama küsimustele teatud keemiliste ainete olemasolu kohta müüdavates toodetes. Tootjad ja tarnijad on kohustatud andma infot väga ohtlike ainete sisalduse ja kontsentratsiooni kohta, kui tarbija seda nõuab.

Mõju meie tervisele

Ehkki ehitustoode võib olla keemiliselt ohutu, on siiski oluline ja tervisele kasulikum, kui ostate ehitustooteid, mis sisaldavad vähem ohtlikke kemikaale. Seda seetõttu, et õigusaktide järgi võib erinevates toodetes sisalduda madalates kontsentratsioonides ohtlikke aineid, mis võivad eralduda Teie kodu siseõhku. Kuna selliseid ohtlike ainete allikaid on palju, võite kokkuvõttes kokku puutuda mitmete erinevate ainete väikeste kogustega, ja seda pikka aega järjest.

Mõned ained võivad põhjustada vähki, mõjutada hormoonsüsteemi, põhjustada allergiaid ja ärritust või kahjustada laste arengut. Mõned neist võivad olla keskkonnas väga püsivad ja bioakumuleeruvad. Need niinimetatud PBT või vPvB ained püsivad kord keskkonda sattunult seal väga kaua ning võivad koguneda toiduahelasse. Selliste omadustega ainete jääke on leitud tööstuspiirkondadest väga kaugel, näiteks Arktika jääkarude verest.

Sisetöödeks ettenähtud värvid, lakid ja liimid võivad sisaldada ohtlikke aineid.
Võimalusel valige ökomärgisega tooteid. Mistahes toode, millel on mõni pildil toodud ökomärgistest, on läbinud põhjaliku testimise sõltumatu institutsiooni poolt, kes on tõendanud toote vastavust ökomärgise kriteeriumitele.

Ohtlikud ained ehitusmaterjalides ja sisustustoodetes

Allolevas tabelis on väljatoodud nimekiri ehitusmaterjalides või siseviimistlustoodetes leiduvatest ohtlikest kemikaalidest ning nende kahjulikust mõjust meie tervisele.

Kemikaal

Formaldehüüdid ja formaldehüüdi vabastavad ained (nt bensüülhemiformaal, 2-bromo-2-nitropropaan-1,3-diool, 5-bromo-nitro-1,3-dioksaan, diasolinüül uurea, imidasolidinüül uurea, kvaternium-15, DMDM-hüdantoiin)

Võimalik mõju tervisele

Ärritab limaskesta ja nahka, võib põhjustada ülitundlikkust; kantserogeenne

Miks kasutatakse?

Antibakteriaalne, säilitusaine

Kust leida võib?

Paljud liimid, määrdeained ja värvid, vineer, puitlaastplaadist mööbel, laminaat, tekstiilid ja nahk

Kemikaal

Orgaanilised lahustid (ksüleen, benseen (tärpetin), n-heksaan, hüdrotöödeldud raske nafta, ligroiin, nafta (petrooleum, hüdrodesulfureeritud raske)

Võimalik mõju tervisele

Kahjulik mõju viljakusele, lootele, põhjustab nahaärritust ja ekseemi

Miks kasutatakse?

Lahustid

Kust leida võib?

Krohvivärvid, akrüülvärvid, email, puidulakid, liimid, valgud, pesuained, värvi- ja lakieemaldid, hüdrovedelikud

Kemikaal

PVC (polüvinüülkloriid, polümeer)

Võimalik mõju tervisele

Paljud ained PVC-s võivad põhjustada erinevaid kahjustusi, näiteks ftalaadid (kantserogeensed, mürgised, kahjustavad reporoduktiivsüsteemi, klassifitseeritud kui CMRd, kahjustavad loodet), kaadmium, plii ja vinüülkloriid (kantserogeenne, süttimisel eraldub dioksiin)

Miks kasutatakse?

Pehme või jäik sünteetiline materjal, kasutatakse erinevaks otstarbeks

Kust leida võib?

Viimistlustooted (vinüültapeet, linoleum, laminaat jt), torud, tekstiil, kindad, plastist mänguasjad

Kemikaal

Broomitud leegiaeglustid

Võimalik mõju tervisele

PBT ained, mõned neist on klassifitseeritud ka kui CMR, mõned võivad kahjustada hormoonsüsteemi

Miks kasutatakse?

Aeglustavad põlemist mitme minuti jagu

Kust leida võib?

Polüstüreen, tekstiil (mööbliriie), mööblitäidised ja madratsiümbrised, isolatsioonimaterjal, plastid

Kemikaal

Biotsiidid (diuroon, 5-kloro-2-metüül-4-isotiasoliin-3-oon)

Võimalik mõju tervisele

Mürgised elusorganismidele, ärritavad nahka, põhjustavad allergiat

Miks kasutatakse?

Mõeldud kahjulike organismide hävitamiseks, tõrjeks, nende kahjustava toime ärahoidmiseks

Kust leida võib?

Puit ja puidust tooted, fungitsiidne värv jms

Kemikaal

Bisfenool A (BPA)

Võimalik mõju tervisele

Hormoonsüsteemi kahjustaja, võimalik reproduktiivtoksiline mõju, ärritab silmi, kopse ja nahka

Miks kasutatakse?

Komponent epoksüvaikude valmistamisel, varem kasutatai ka fungitsiidina

Kust leida võib?

Plastid, vaigud, epoksiidliimid

Kemikaal

Värvide lisaained (koobalt bis(2-etüülheksanaat), etüülmetüülketoksiim, 2-butanoonoksiim, tsinkfosfaat)

Võimalik mõju tervisele

Ärritavad nahka, silmi ja hingamisteid, võimalikud kantserogeenid, kahjulikud keskkonnale

Miks kasutatakse?

Kile moodustamist vältivad ja paksendavad ained värvides

Kust leida võib?

Värvid, krundid, eriti orgaanilistel lahustitel põhinevad

Kemikaal

Isotsüanaadid

Võimalik mõju tervisele

Ärritavad silmi ja hingamisteid

Miks kasutatakse?

Stabilisaatorid, nakkuvust parandavad ained

Kust leida võib?

Kasutatakse kummide ja liimide tootmisel

PBT= püsiv, bioakumuleeruv ja toksiline aine, mis on mürgine, laguneb keskkonnas väga aeglaselt ja võib koguneda inimorganismis

CMR= kantserogeenne, mutageenne või reproduktiivtoksiline aine, mis on kahjulik reproduktiivsüsteemile ja DNAle