Julikset hankinnat

Paikalliset prioriteettiaineet

Tietoisuuden lisääminen kunnissa

Mihin kestäviä julkisia hankintoja tarvitaan?

Kunnat ovat merkittäviä paikallisia, alueellisia ja kansallisia taloudellisia toimijoita, joiden hankintaperiaatteet sanelevat monen yrityksen toimintaa. Kuntien hankinnoilla on suora vaikutus ympäröivään luontoon sekä asukkaiden ja työntekijöiden terveyteen. Kestävien julkisten hankintojen kautta voidaan vähentää asukkaiden ja työntekijöiden altistumista haitallisille kemikaaleille sekä vähentää ympäristöä rasittavaa kemikaalikuormitusta. Lisäksi kestävillä julkisilla hankinnoilla voidaan ohjata yrityksiä vähentämään kemikaalikuormaansa ja rohkaista yrityksiä lisäämään mahdollisimman vähän kuormittavia vaihtoehtoja valikoimiinsa. Kestävät hankintakriteerit ovat tehokas tapa paitsi vähentää haitallisia kemikaaleja sisältäviä tuotteita tai palveluita myös lisätä näiden tuotteiden/palveluiden kysyntää. Lisääntynyt kysyntä kasvattaa mahdollisimman vähän haitallisia kemikaaleja sisältävien tuotteiden tai palveluiden kustannushyötyjä ja houkuttelevuutta yritysten näkökulmasta sekä avaa lisäksi ovia uusille yritystoimijoille, jotka pyrkivät aktiivisesti vähentämään kemikaalikuormaansa.

Millainen kemikaalikuormaa vähentävän julkisen hankintakriteeristön tulisi olla?

Haitallisia kemikaaleihin pureutuvassa hankintakriteeristössä tulee pyrkiä edistämään sellaisten tuotteiden hankintaa, joista koituu mahdollisimman pieniä terveys- tai ympäristöhaittoja. On kuitenkin hyvä pitää mielessä, että kriteeristön tulee nojata yleisesti käytössä oleviin hankintaperiaatteisiin, kuten esimerkiksi syrjimättömyyden periaatteeseen, tasapuolisuuteen, läpinäkyvyyteen sekä suhteellisuuteen. NonHazCity-hanke teki tiivistä yhteistyötä Turun kaupungin hankinta- ja logistiikkakeskuksen kanssa. Tavoitteena oli tarkastella Turun kaupungin kalustehankintoja ja laatia ohjeistus, jossa haitallisten kemikaalien vähentäminen on yksi tärkeä kriteeri uusia kalustehankintoja tehtäessä.

Kemikaalikuormaa voi pienentää tuotteita vertailemalla

Ympäristöystävällinen vaihtoehto selviää kysymällä ja vertailemalla eli markkinakartoituksella tai -vuoropuhelulla. Vuoropuhelun avulla selvitetään markkinoiden tilannetta ennen hankintaa. Se on tärkeä keino ohjata markkinoita toivottuun suuntaan. Vaikka ympäristöystävällisempää tuotetta ei aina olisikaan tarjolla, vaikutamme markkinoihin jo nostamalla tarpeen esille.  Lue lisää…

Haitallisia aineita vähennetään yhteistyöllä

Vastuu haitallisten aineiden vähentämisessä sekä turvallisen ja terveellisen ympäristön luomisessa jakaantuu tasaisesti yhteiskunnan eri tasoille: poliitikoille, kuntatoimijoille ja yrityksille sekä kansalaisille ja kuluttajille. Suuri ohjaava voima tulee julkisten hankkijoiden puolelta. Mitä enemmän turvallisia tuotteita ja palveluita isot ostajat haluavat, sitä enemmän niitä tuotetaan.  Lue lisää…

Julkiset hankkinnat oiva työkalu kemikaalikuorman vähentämiseen

Haitallisten aineiden huomioimen hankinnoissa on Suomessa vasta aluillaan. Turun ammattikorkeakoulu kehittää tällä hetkellä yhdessä Turun kaupungin hankinta- ja logistiikkakeskuksen kanssa toimintatapoja ja työkaluja, joilla haitalliset aineet voidaan tulevaisuudessa huomioida helpommin.  Lue lisää…

Ympäristöystävällinen rakentaminen kasvussa

Uuteenkaupunkiin on valmistumassa Joutsenmerkitty vapaa-ajan asunto. Myös muita Joutsenmerkittyjä kohteita on Suomessa. Joutsenmerkin kriteerit koskevat muun muassa energiatehokkuutta ja materiaalien sisältämien haitallisten aineiden rajoittamista.  Lue lisää…

Haitalliset aineet julkisissa hankinnoissa -kyselyn tulokset

Turun ammattikorkeakoulu teki NonHazCity -hankkeen puitteissa vuonna 2017 kyselyn, jonka tavoitteena oli selvittää, miten haitalliset aineet huomioidaan julkisissa hankinnoissa Suomessa ja miten niiden huomioimista voitaisiin edistää. Lisäksi tarkoituksena oli tutkia kuinka laajasti yleensä ympäristöä huomioivia hankintoja tehdään ja kuinka niistä ohjaistetaan. Kysely oli tarkoitettu julkisista hankinnoista vastaaville henkilöille. Suomen 311 kunnasta 89 vastasi kyselyyn. Kyselyn tulosten yhteenvedon pääset lukemaan alla olevasta linkistä. Kysely haitallisista aineista Suomen kunnissa

TYÖKALUJA YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISIIN HANKINTOIHIN

Kemikaaliviisaan hankkijan opas esittelee julkisten hankintojen ammattilaisille käytännön työkaluja haitallisten aineiden vähentämiseen hankinnoissa. Oppaassa kerrotaan muun muassa, mitä haitalliset aineet ovat ja miten ne liittyvät hankkijan työhön. Tutustu oppaaseen Tutustu myös englanninkieliseen oppaaseen, joka perehdyttää kemikaaliviisaisiin hankintoihin. Kemikaaliviisaat julkiset hankinnat – opas kunnille kertoo, miten julkisten hankintojen avulla voidaan vähentää kaupunkiympäristön haitallisia aineita ja miksi julkiset hankinnat ovat tässä tärkeässä roolissa. Oppaassa annetaan ideoita viestintään sekä vinkkejä strategian kehittämistä varten ja kuvataan konkreettisia työkaluja, joiden avulla voidaan vähentää haitallisten aineiden määrää tuotteita ja palveluja hankittaessa. Konkreettisina työkaluina esitellään markkinavuoropuhelu, valmiit kemikaalikriteerit, aineiden priorisointi ja ympäristömerkit. Tutustu oppaaseen täällä. Ympäristömerkki Ympäristömerkillä varmistetaan, että tuote tai palvelu täyttää tiukat kemikaalivaatimukset. Luotettavia ympäristömerkkejä ovat esimerkiksi Joutsenmerkki ja EU-ympäristömerkki. Esimerkki: Joutsenmerkityn päiväkodin hankinta Hyvinkään kaupunki rakennutti Suomen ensimmäisen Joutsenmerkityn päiväkodin, joka valmistui syksyllä 2017. Hankinnan lähtökohtana oli varmistaa henkilökunnan ja päiväkotilasten hyvinvointi terveessä rakennuksessa sekä innovoida hankinnassa jotakin uutta. Lue lisää… Ecolabesl as procurement criterion Puclic procurement as a direct measure for the municipality to reduce the use of target substances in products? Jens Gerckenin esitys NonHazCity-hankkeen järjestämässä seminaarissa Turussa 30.–31.5.2017. Kaupungin kemikaalikuorman pienentäminen julkisten hankintojen avulla – Hankintatyökaluja haitallisten aineiden vähentämiseksi Osana NonHazCity-hanketta on tehty opinnäytetyö julkisista hankinnoista. Työssä tutkitaan muun muassa millaisia työkaluja käyttämällä voidaan huomioida haitalliset aineet hankinnoissa paremmin. Tutustu opinnäytetyöhön