Paikalliset prioriteettiaineet

Kemikaalien ympäristöpitoisuuksista ei tiedetä paljoakaan, koska näytteitä tulisi olla valtava määrä ja niiden mittaaminen on vaativaa ja kallista. Kesällä 2016 Turun ammattikorkeakoulu otti NonHazCity-hankkeen puitteissa vesinäytteitä sadevesi- ja viemäriputkista sekä muutamasta ojasta ympäri Turkua. Näytteiden mukaan haitallisia kemikaaleja löytyy Turun ympäristöstä melkein kaikkialta, tosin suhteellisen pieninä pitoisuuksina.  Lue lisää…

Yleiset kriteerit prioriteettiaineille

Aine/aineryhmä on todistetusti riski ihmisten terveydelle tai ympäristölle.Ainetta on löytynyt Turun ympäristössä tehdyissä mittauksissa tai on muuten syytä olettaa sen aiheuttavan riskiä Turun ympäristössä.Turun kaupungin toimilla on vaikutusta kyseisen aineen päästöihin alueella.

Turun prioriteettiaineet

Aine/aineryhmä

Perfluoratut aklkyyliaineet (PFAS)

Perustelu

On löydetty kaloista, ympäristönäytteistä, lietteistä ja jätevesistä. Pysyviä, kertyviä ja myrkyllisiä. Rajoitusmahdollisuuksia mm. tekstiilien, huonekalujen, betonin ja maalien hankinnoissa ja kierrätyksessä.

Alkyylifenolit (NP, NPE)

Lisääntymiselle vaarallisia, pysyviä, kertyviä myrkkyjä. Rajoitusmahdollisuuksia mm. maaleissa.

Ftalaatit (DEHP, DBP, DIBP ja BBP)

Hormonihäiritsijöitä, eivät kovin pysyviä. DEHP luokiteltu vaaralliseksi prioriteettiaineeksi. Rajoitusmahdollisuuksia esim. lelujen, astioiden, rakennustarvikkeiden hankinnoissa.

Bisfenoli A

Lisääntymiselle vaarallinen, ei kovin pysyvä yhdiste. Esiintyy yleisesti jätevesissä ja ympäristössä. Rajoitusmahdollisuudet liittyvät mm. muovi- ja kertakäyttötuotteiden hankintaan.

Polybromatut palonestoaineet

Hormonihäiritsijöitä, pysyviä, kertyviä myrkkyjä. Rajoitusmahdollisuuksia mm. elektroniikan ja huonekalujen kierrätyksessä ja hankinnoissa.

Kromi (Cr), kupari (Cu)

Haitallista ihmisille, eläimille ja kasveille. Voi aiheuttaa syöpää. Turun hulevesistä mitattu korkeita pitoisuuksia. Rajoitusmahdollisuudet liittyvät mm. hulevesien hallintaan.

Tributyylitina (TBT)

Turun rannikkoalueen sedimenteissä suuria pitoisuuksia, mm. lisääntymiselle vaarallinen, pysyvä. Hallintamahdollisuuksia ruoppauksiin, läjityksiin ja laivojen pesuihin liittyen.