Rohelised hanked

Keskkonna- ja teiste säästlikkuse kriteeriumite kasutamist hangete läbiviimisel on esile tõstetud paljudes riiklikes ja ELi dokumentides. Kohalike omavalitsuste keskkonnamõju on märkimisväärne. Rohelised ehk keskkonnahoidlikud hanked vähendavad oluliselt kohalike omavalitsuste töötajate ja elanike kokkupuudet ohtlike ainetega ning säästavad keskkonda.

Avalike hangete kriteeriumites võib kasutada nõudeid väiksema mõju osas tervisele ja keskkonnale nii kaua, kui need on vastavuses järgnevate põhiprintsiipidega:

  • ei diskrimineeri,
  • võrdne kohtlemine,
  • läbipaistvus,
  • proportsionaalsus,
  • vastastikune tunnustamine.


Vastavalt EL kemikaalide määruse REACH artikkel 33-le peab iga tarnija teavitama toote tarbijat, kui toode sisaldab väga ohtlikke aineid, mis on määratletud nn kandidaatainete loetelus. Seda teavet tuleks nõuda kõikide kaupade ja toodete hangete puhul. Kohalikud omavalitused saavad aidata kaasa uute ja ohutumate toodete väljatöötamisse hõlmates hangitavate toodete tingimustesse nõudeid ohtlike ainete vältimise kohta. Pakkudes sellistele uutele alternatiivtoodetele turgu, saavad kohalikud omavalitsused muuta neid majanduslikult kättesaadavamaks ka teistele.

Tagamaks, et tarnitud tooted ja teenused vastaksid hanke kriteeriumites seatud nõuetele, on vaja süsteemset lähenemist. Kriteeriumite järelkontroll on ülioluline ja tekitab hea baasi kriteeriumite edasiarendamiseks järgmise hanke tarbeks. Järelkontroll tuleks planeerida juba hanke kriteeriumite seadmisel.

Paljudel hangete eest vastutavatel ametnikel on väga vähe teadmisi ja kogemusi ohtike ainete osas. Seetõttu on olemas vajadus nii juhendamise kui ka koolituse järele seoses peamiste mõistete ja prioriteetidega.

Vaata ka:

Euroopa Komisjon on andnud välja eestikeelse keskkonnahoidlike riigihangete käsiraamatu, et aidata avaliku sektori asutustel keskkonnahoidlikke riigihankeid edukalt kavandada ja ellu viia. Suurt rõhku on pööratud õigusraamistikust tulenevatele eeskirjadele ja põhimõtetele, mida tuleb riigihankelepingute sõlmimisel järgida. Keskkonnaeesmärke on võimalik täita ka olemasoleva õigusraamistiku piires.

Vaata käsiraamatut!

Käsiraamat on koostatud avaliku sektori jaoks, kuid paljud mõtted ja käsitlusviisid sobivad kindlasti kasutamiseks ka eraettevõtetes.


Miks osta keskkonnahoidlikult?

Valitsussektori kulutused hangetele moodustavad umbes 14% Euroopa Liidu SKPst. Valides väiksema keskkonnamõjuga kaupu ja teenuseid, saab anda suure panuse piirkondlike, riiklike ja rahvusvaheliste säästvuseesmärkide saavutamisse. Keskkonnahoidlikel riigihangetel võib olla suur innovatsiooni tagant tõukav jõud, tekitades tööstuses huvi arendada välja keskkonnahoidlikke tooteid ja teenuseid, seda eriti valdkondades, kus avalik sektor esindab suurt turuosa, nt ehitus- ja tervishoiusektor. Samuti ei tasu alahinnata keskkonnahoidlike riigihangete rahalist kokkuhoidu.

„Kui me oskaksime avalikus sektoris paremini keskkonnahoidlikult osta, lahendaksime korraga mitu probleemi. Parandaksime kliimat ja keskkonda ning samal ajal edendaksime kasvu ja töökohtade loomist keskkonnahoidlikku tehnoloogiat arendavates ettevõtetes. Teiste sõnadega on keskkonnahoidlik riigihange üks põhiviisidest, kuidas muutu maailmamajandus keskkonnasäästlikuks.” – Taani Keskkonnaminister