Seadused

EL-i seadusandlus

Regulation (EC) No 1907/2006 concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH) 

REACH MÄÄRUS (EÜ) nr 1907/2006, kemikaalide registreerimise, hindamise, autoriseerimise ja piiramise kohta


                      Kirjeldus

REACH on Euroopa Liidu määrus, mis on loodud parandamaks võimalusi kaitsta inimese tervist ja keskkonda kemikaalidest tuleneva ohu osas. Määrus propageerib ka ohtlike ainete hindamiseks alternatiivseid meetodeid, eesmärgiga vähendada loomkatsete vajalikkust ja arvu.

MÄÄRUS (EÜ) nr 1272/2008 ainete ja segude klassifitseerimise, märgistamise ja pakendamise kohta.

CLP määrus reguleerib, et Euroopa Liidus oleks nii kemikaalidest kui toodetest tulenev oht nii professionaalsetele kasutajatele kui ka tarbijatele selgelt kommunikeeritud vastavalt nende klassifikatsioonile ja märgistusele ning reguleerib ka kemikaalide pakendamist.

MÄÄRUS (EÜ) nr 1223/ 2009, kosmeetikatoodete kohta

Alates 11.juulist 2013 asendab see määrus „Kosmeetika direktiivi“. Uue määrusega on paremini reguleeritud ja ühtlustatud nõuded kosmeetikatoodetele, nende käitlemisele ja järelevalvele.

Mänguasjade ohutuse Direktiiv 2009/48/EÜ

Direktiiv reguleerib mänguasjade ohutusnõudeid ning limiteerib teatud kemikaalide koguseid, mis võivad sisalduda mänguasjades kasutatud materjalides.

Määrus (EÜ) nr 648/2004 detergentide kohta

Määrus peab tagama keskkonna ja inimeste tervise tõhusa kaitse, sätestades detergentide pindaktiivsete ainete lõpliku biolagundatavuse ja detergentide koostisosade märgistamise eeskirja. Nõutav on allergiat põhjustavate ainete märkimine toote etiketil.

Biotsiidimäärus (BPR-määrus, määrus (EL) 528/2012)

Määrus käsitleb biotsiidide turule viimist ja kasutamist Euroopa Liidus, tagamaks kõrge inimese tervise ja keskkonna kaitse.

Direktiiv 2004/42/EÜ värvide kohta

Direktiiv teatavates värvides, lakkides ja sõidukite taasviimistlustoodete orgaanilistes lahustites kasutamise tulemusena tekkivate lenduvate orgaaniliste ühendite heitkoguste piiramise kohta.