Varför kemikaliehanteringssystem?

Underhåll av fastigheter, drift av simhallar och rening av avloppsvatten. Det är bara några få exempel på kemikalieanvändning i kommunernas verksamheter. Genom att ha ett register över de kemikalier som används främjas en god arbetsmiljö. Man bör även göra en riskbedömning av kemikalierna och ersätta de farliga varianterna med bättre alternativ.

Substitution

Substitution innebär att man byter ut produkter med farliga ämnen mot sådana som är mindre skadliga eller helt enkelt använder en helt annan teknik. Särskilt viktigt är det att de verksamheter som ändå använder produkter innehållande utfasningsämnen eller prioriterade riskminskningsämnen kontinuerligt arbetar med substitution.

Inventering

En inventering av de kemiska produkter som finns i verksamheten gör det möjligt att enkelt ta fram statistik, både över det generella användandet och över de farliga produkterna. Det underlättar också vid erfarenhetsutbyte kring substitution mellan olika verksamheter.

Faktaruta: Bra att veta!

En kemisk produkt är ett kemiskt ämne eller en blandning av olika kemiska ämnen, exempelvis målarfärg, lim och spackel.

En vara är ett föremål vars form, yta eller design har större betydelse för föremålets funktion än dess kemiska innehåll, till exempel en stol, tröja eller boll.

Faktaruta: Utfasningsämnen och prioriterade riskminsminingsämnen

Bland utfasningsämnena finns cancerframkallande ämnen och ämnen som kan störa fertiliteten eller påverka arvsanlagen. Det handlar också om hormonstörande ämnen och kemikalier som är mycket svåra att bryta ner, som ansamlas i människors och djurs kroppar eller är direkt giftiga. Exempel på utfasningsämnen är kadmium och vissa hormonstörande ftalater.

Prioriterade riskminsminingsämnen är något mindre skadliga än utfasningsämnen men är fortfarande problematiska för människor, djur och miljö. Exempel är allergiframkallande nickel och miljöfarlig koppar.